Nebezpečné zboží

Zasílání nebezpečného zboží je bráno zákazníky velmi často na lehkou váhu.
Chybné nebo žádné informace zákazníka speditérovi vedou v praxi často k
vysokým pokutám a značným zdržením při přepravě.

Výňatek ze zákona o ADR:

"Objednatel musí předat odesílateli veškeré podklady týkající se nebezpečnosti
a rovněž písemné pokyny (tzv. bezpečnostní list - Unfallmerkblatt)"

Kdo je objednatel?
Objednatel je každý, kdo udělí odesílateli příkaz k odeslání.

Kdo je odesílatel?
Odesílatel je taková osoba, od které začíná přeprava nebezpečného zboží dle přepravního příkazu.
Každý, kdo udělí přímo přepravci příkaz k přepravě, vystupuje v takovém případě jako odesílatel.

Odesílatel odpovídá za:

přípustnost dané látky k přepravě
použitá balení jednotlivých nákl. kusů
správnost průvodních dokladů
označení přepravního prostředku
nalepení etiket o nebezpečnosti zboží
respektování příp. zákazu souběžné nakládky více komodit
kontrolu přepravních dokladů

Ten, kdo nakládá zboží na vozidlo, má následující povinnosti:

provést zrakovou kontrolu, zda balení zboží a stav
vozidla odpovídají povaze přepravy
respektovat příp. zákaz souběžné nakládky více komodit

Pokuty:

Výše pokut se pohybuje v závislosti na stupni porušení předpisů od min. 726,- Euro až do 43.603,- Euro.

Příklad z praxe:
Zákazník pověří speditéra přepravou 10 plechovek barvy, která spadá pod nebezpečné zboží.
O tom však speditérovi neposkytne žádné informace. Zboží je tedy přepravováno jako běžné zboží.
Při policejní kontrole nebo při kontrole na hranicích se zjistí, že se jedná o nebezpečné zboží (minimální množství).


Pokuty na zákazníka se stanoví následovně:
chybějící přepravní doklad (min. 726,- Euro)
chybí hasící přístroj (min. 726,- Euro)
nedostatečné zajištění zboží (min. 726,- Euro)
nedostatečné označení etiketami (min. 726,- Euro)

Pokud by se jednalo o větší než minimální množství, kontrolní orgán udělí ještě následující pokuty:
řidič nemá ADR-řidičský průkaz (min. 726,- Euro)
vozidlo nemá ADR vybavení (min. 726,- Euro)

Jaké vícenáklady mohou ještě zákazníkovi vzniknout?

přeložení zboží na jiné vozidlo, které splňuje podmínky přepravy ADR
vícenáklady, které vzniknou na jiných zásilkách přepravovaných na
vozidle a jenž byly způsobeny zdržením vozidla z důvodů výše uvedených
v případě nehody pojišťovna neposkytne plnění ze zákonného pojištění
regresní nároky sociálního pojištění v případě újmy na zdraví řidiče
cestovní a personální náklady na složení peněžní částky na policejní
služebně v blízkosti místa přestupku, neboť vozidlo nemůže pokračovat
v jízdě, dokud není zaplacena pokuta.

Proto je lépe v případě pochybností kontaktovat speditéra ještě PŘED uskutečněním
přepravy a zjistit si, zda jsou splněny veškeré požadavky na přepravu ADR.